im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie

PROCEDURY COVID – 19

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

NA TERENIE

  Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie

Ogólne zasady organizacji pracy

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 2. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt telefoniczny z dyrektorem szkoły lub mailowy (sekretariat@zswrzosowo.pl),

od 25 maja z sekretariatem szkoły od godziny 8.00 – 12.30.

 1. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
  • zachowanie 2 metrowego dystansu odległości,
  • zakrycie nosa i ust,
  • obowiązkowa dezynfekcja rąk,
  • ograniczone przemieszczanie się po szkole,
  • ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
 2. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 3. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
 4. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
 5. Szkoła czynna jest w godzinach: od 7.00 do 15.00
 6. W pierwszym etapie wznawiania pracy szkoły, utworzone zostaną grupy, w których przebywać będzie mogło do 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.
 7. Zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach lub konsultacjach musi podpisać rodzic, jeśli nie ma ograniczonych lub nie został pozbawiony praw rodzicielskich.
 8. W pierwszej kolejności ze szkoły powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
 9. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 10. W przypadku nieplanowanego zgłoszenia się większej liczby dzieci/uczniów dyrektor może odmówić przyjęcia na zajęcia w danym dniu.
 11. W przypadku braku odpowiedniej liczby nauczycieli lub personelu pomocniczego dyrektor może zmniejszyć liczbę grup lub skrócić czas pracy szkoły.
 12. W przypadku braku, z przyczyn niezależnych od szkoły, środków ochrony osobistej, preparatów do dezynfekcji, sprzątania i higieny, dyrektor za zgodą organu prowadzącego zawiesza zajęcia na terenie szkoły informując o tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 13. Szkoła nie organizuje oddzielnych zajęć świetlicowych.
 14. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane przed rozpoczęciem zajęć z nową grupą.

Organizacja i funkcjonowanie grup

 1. Liczebność grupy jest ograniczona do 12 dzieci, jednak nie więcej niż ustalony limit związany z powierzchnią pomieszczenia (min. 4m2 na jedną osobę).
 2. Grupy będą przebywać w wyznaczonych i stałych salach.
 3. W sali lekcyjnej odległość pomiędzy stanowiskami dla dzieci/uczniów wynosić będzie min. 1,5 m (1 dziecko/1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 4. Podczas trwania epidemii COVID-19 w opiekę nad dziećmi nie będą w miarę możliwości angażowani nauczyciele i inni pracownicy szkoły powyżej 60 roku życia.
 5. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani będą stali nauczyciele.
 6. Zapewniona zostanie taka organizacja pracy i koordynacja, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
 7. Grafiki organizacji pracy grup i poszczególnych pracowników będą ustalane na każdy tydzień lub w miarę potrzeby częściej.
 8. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku; uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 9. Każda grupa ma przypisany odrębny, w miarę możliwości, boks w szatni.

Nauczyciele

 1. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w szkole lub konsultacje.
 2. W pierwszej kolejności do realizacji zajęć wychowawczo-opiekuńczych w szkole będą wyznaczani nauczyciele, którzy ze względu na specyfikę stanowiska pracy są najmniej obciążeni pracą zdalną, m.in. nauczyciele świetlicy szkolnej, nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele współorganizujący kształcenie uczniów z orzeczeniami, nauczyciele wychowania fizycznego, religii.
 3. Realizacja podstawy programowej nadal odbywa się w formie pracy zdalnej zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.
 4. Podstawowa forma pracy z dziećmi/uczniami w budynku szkoły to zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz odpowiednio dla starszych uczniów konsultacje.
 5. Nauczyciel dokumentuje prowadzone zajęcia w sposób ustalony przez dyrektora szkoły.
 6. Nauczyciel opiekujący się dziećmi/uczniami zobowiązany jest do wyjaśnienia dzieciom/uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole.
 7. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 8. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 9. Nie organizuje się wyjść poza teren szkoły, np. spacerów czy wycieczek.
 10. Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można dezynfekować, umyć, uprać.
 11. Wykorzystywane do zajęć i zabaw przybory sportowe, zabawki np. piłki, skakanki, obręcze, klocki powinny być systematycznie dezynfekowane lub myte.
 12. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę; podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.
 13. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę, na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 14. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel może zmierzyć temperaturę w trakcie zajęć.

Rodzice

 1. Do szkoły można przyprowadzać tylko dzieci zdrowe – bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 2. Nie można przyprowadzić dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 3. Jeżeli rodzice planują przyprowadzić dziecko do szkoły po raz pierwszy lub po przerwie, muszą powiadomić o tym dyrektora szkoły co najmniej dzień wcześniej do godz.1000.
 4. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania epidemii COVID-19 oraz dostarczyć stosowne zgody – załącznik nr 1.
 5. Rodzice zgłaszający dziecko do szkoły winni podać numer telefonu, aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.
 6. Wskazane jest, by rodzice określili czas pobytu dziecka w szkole w poszczególne dni tygodnia.
 7. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.
 8. Rodzice powinni wyjaśnić dziecku, iż nie może zabierać z domu do szkoły niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
 9. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

Pracownicy szkoły

 1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
 2. Pracownicy mają mierzoną temperaturę przed przystąpieniem do pracy.
 3. Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekcji) i są zobowiązani do korzystania z nich, a także bieżącego zgłaszania potrzeb w tym zakresie.
 4. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.
 5. Podczas wykonywania czynności służbowych maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
 6. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany
  z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza specjalnie do tego przeznaczonego.
 7. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 8. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 9. Zaleca się:
 • utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) – mycie 2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby,
 • dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz w razie potrzeby,
 • dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby, np. przed wejściem do pomieszczenia nowej grupy użytkowników,
 • dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w razie potrzeby,
 • dezynfekcja klawiatury komputera po każdej grupie.
 1. Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie czystości danych pomieszczeń będzie wypełniać kartę monitoringu wykonywanych prac porządkowo – dezynfekcyjnych.
 2. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów.
 3. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
  • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
  • sprawdzanie ilości rękawiczek jednorazowego użytku oraz maseczek i bieżące uzupełnianie,
  • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
  • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie
   i dezynfekcja.
 4. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl

Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły

 1. Dziecko do szkoły mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe.
 2. Do szkoły dzieci i uczniowi przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach.
 3. Do szkoły wchodzi jednorazowo tylko jeden opiekun z dzieckiem, uczniem lub jeden uczeń klasy starszej; następna osoba może wejść dopiero, gdy w przedsionku wejścia głównego nie ma dzieci/uczniów i opiekunów.
 4. Jeśli do szkoły zgłosi się w tym samym czasie więcej osób, oczekują przed wejściem do budynku, zachowując dystans min. 2 metry.
 5. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły mogą przebywać tylko i wyłącznie w części wspólnej zachowując dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 metry.
 6. Po wejściu do placówki osoba przyprowadzająca bądź odbierająca powinna zachować wszelkie środki ostrożności, zdezynfekować ręce, posiadać osłonę ust i nosa.
 7. Po wejściu do szkoły dziecko/uczeń ma mierzoną temperaturę.
 8. Podczas trwania pomiaru temperatury i przekazywania dziecka nauczycielowi opiekun dziecka nie oddala się, by w razie wątpliwości mógł zabrać dziecko z powrotem do domu.
 9. Temperatura dziecka powyżej 37 stopni lub poniżej 36, a także pojawienie się takich objawów jak kaszel, katar, jest podstawą do nieprzyjęcia dziecka do szkoły w danym dniu.
 10. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

Zasady korzystania z sali gimnastycznej, placu zabaw, terenów zielonych i boiska szkolnego

 1. Na placu zabaw może przebywać tylko jedna grupa, tak by dzieci poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą.
 2. Po powrocie z placu zabaw dzieci muszą dokładnie umyć ręce.
 3. Dozwolone jest korzystanie przez uczniów z przyszkolnych terenów zielonych, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 4. W sali gimnastycznej i na boisku może przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 5. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie udostępniony w dzienniku elektronicznym.
 2. Uczniowie uczestniczący w zajęciach na terenie szkoły mogą korzystać z biblioteki. Pozostali uczniowie muszą zgłaszać potrzebę korzystania z biblioteki do nauczycieli bibliotekarzy wysyłając wiadomości w dzienniku elektronicznym z dziennym wyprzedzeniem.
 3. Należy wyznaczyć strefy dostępne dla pracownika biblioteki wraz z wytyczoną bezpieczną odległością na podłodze – zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.
 4. W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca lub oddająca książki.
 5. Nie ma możliwości korzystania z kącików dla dzieci, czytelni.
 6. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.
 7. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 8. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres minimum 3 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

Zasady konsultacji w szkole

 1. Konsultacje mają charakter dobrowolny.
 2. Uczniowie korzystają z konsultacji za zgodą rodziców.
 3. Konsultacje służą wyjaśnieniu trudnych dla uczniów kwestii, usystematyzowaniu materiału lub umożliwieniu poprawy oceny na potrzeby klasyfikacji.
 4. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby.
 5. Dyrektor szkoły ustala harmonogram konsultacji uwzględniają potrzeby uczniów oraz możliwości organizacyjne szkoły; w pierwszej kolejności umożliwia się organizację konsultacji z przedmiotów zdawanych na egzaminach.
 6. Harmonogram może być modyfikowany w miarę potrzeb.
 7. Uczeń jest zobowiązany do udziału w konsultacjach, jeśli wcześniej zgłosił taką potrzebę.
 8. Uczeń może zrezygnować z konsultacji najpóźniej do godz. 10.00 dzień przed wyznaczonym terminem, wysyłając wiadomość do nauczyciela prowadzącego konsultacje.
 9. Uczniowie i nauczyciele muszą przestrzegać zasad: minimum 4 m2 na osobę w danym pomieszczeniu, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.
 10. W szkole, w miarę możliwości, jest wyznaczona stała sala do konsultacji dla tej samej grupy.
 11. Następne konsultacje, w tej samej sali i w tym samym dniu dla innych osób, dla nowej grupy, mogą się odbywać po wykonaniu przez personel szkoły czynności dezynfekcyjno-porządkowych i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do dezynfekcji.
 12. Jeżeli konsultacje trwają dłużej niż 45 minut nauczyciel organizuje 10 minutową przerwę.
 13. Podczas przerw uczniowie przestrzegają zasad dotyczących dystansu i higieny.

Zasady organizacji zajęć rewalidacyjnych

 1. Zajęcia rewalidacyjne mają charakter dobrowolny, a uczestnictwo dzieci/uczniów w nich zależy od decyzji rodziców.
 2. Dopuszcza się organizację 2 godzin zajęć rewalidacyjnych z uczniem/dzieckiem w jeden dzień; w takiej sytuacji należy uwzględnić przerwy konieczne ze względu na higienę pracy oraz potrzebę wykonania ewentualnych czynności dezynfekcyjnych.
 3. W miarę możliwości należy używać osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia oraz informować dzieci i młodzieży o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych.
 4. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, w których prowadzone są zajęcia.

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

 1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.
 2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły
 4. Dalsze kroki należy podjąć zgodnie ze „ Szczegółową procedurą postępowania w przypadku zakażenia koronawirusem w Publicznej Szkole Podstawowej we Wrzosowie”.
 5. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 6. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik SP został skierowany do szpitala
z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych.

Postanowienia końcowe

 1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 2. Procedura może być modyfikowana.
 3. Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość w dzienniku elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej w sekretariacie szkoły.
 4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia.
 5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu

 1. Pracownicy/obsługa podmiotu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy.
 • Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci,
 • Powiadomić właściwą miejscową powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną
 • Stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 1. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik:
 • należy poddać gruntownemu sprzątaniu,
 • zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami
 • zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 1. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 2. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 3. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD POSTĘPOWANIA
W PRZYPADKU PODEJRZENIA U DZIECI ZARAŻENIA KORONAWIRUSEM OBOWIĄZUJĄCA  
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA WE WRZOSOWIE

 1. W przypadku zauważenia objawów:
 • gorączka powyżej 38oC
 • kaszel
 • duszności

należy zawiadomić dyrektora szkoły oraz rodziców dziecka – jak najszybciej.

 1. Dziecko z objawami należy odizolować od osób zdrowych umieszczając
  go w przygotowanej izolatce (gabinet pielęgniarki). Dziecko pozostawać będzie pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora. Pracownik zobowiązany jest
  do założenia stroju ochronnego (fartuch, maska, przyłbica). Zalecana odległość od dziecka – 2m. We wspomnianym pomieszczeniu, w tym czasie nie może przebywać żadna inna osoba.
 2. O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia SANEPID tel.: 943523554 oraz organ prowadzący: Gmina Dygowo
 3. Po przyjeździe rodziców dziecko pozostaje pod ich opieką. Rodzice podejmują decyzję o dalszym postępowaniu.
 4. Dalsze działania podejmuje dyrektor w porozumieniu z SANEPID-em, organem prowadzącym i o podjętych decyzjach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
 5. W przypadku ewentualnych objawów u personelu szkoły, należy stosować się do odpowiednich punktów powyższej procedury .

PROCEDURY PRZEWOZU UCZNIÓW W AUTOBUSIE SZKOLNYM

 1. Do autobusu szkolnego wsiadają uczniowie, którzy są zdrowi.

(nie maja kataru, nie kaszlą, nie mają podwyższonej temperatury)

 1. Każdy uczeń ma twarzy i nosie maseczkę przez cały czas jazdy.
 2. Do autobusu uczniowie wchodzą pojedynczo w odstępach do 1,5 m.
 3. Wchodzimy do autobusu środkowymi drzwiami.
 4. Po wejściu do autobusu zajmujemy miejsca w odległości 1,5 m tj. co drugie siedzenie.
 5. Wysiadamy z autobusu pojedynczo w odstępach 1,5 m również środkowymi drzwiami.
 6. Wszyscy jadący autobusem szkolnym dostosowują się do poleceń opiekuna.
 7. Po opuszczeniu autobusu przez uczniów opiekun dezynfekuje wszystkie poręcze i miejsca , które są dotykane przez użytkowników.
 8. Wszystkie przypadki podejrzenia choroby należy natychmiast zgłosić do opiekuna w autobusie.